ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఒంటిపై టాటూస్‌ ఫ్యాషన్‌గా మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటిలు తమ బాడీపై డిఫరెంట్‌ డిఫరెంట్‌ ప్లేస్‌ల్లో టాటూస్‌ వేయించుకుంటారు. అందున కథానాయికలు ముందు వరుసలో వుంటారు. అంతేకాదు వాళ్ల టాటూస్‌కు అర్థాలు కూడా వుంటాయి.ఇక శరీరంపై టాటూస్‌ విషయంలో ముందుడే కథానాయిక శృతిహాసన్‌. మొదట్నుంచీ టాటూస్‌ విషయంలో ఎంతో శ్రద్ధ చూపెట్టే శృతిహాసన్‌ ఇటీవల జరిగిన ఫ్యాన్స్‌ ఇంట్రాక్షన్‌లో తన టాటూ రహస్యాలు అభిమానులతో పంచుకుంది.

మెడమీద వున్న టాటూ మ్యూజికల్‌ సింబల్‌ను, వీపు వెనుక భాగంలో తన పేరును, చేతి మణికట్టుతో పాటు నడుం కింది భాగంతో పాటు కాళ్ల పాదాల దగ్గర గులాబీ పువ్వు చిహ్నాలను టాటూస్‌గా వుంటాయని తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ అందాలభామ రవితేజతో ‘క్రాక్‌’, పవన్‌కల్యాణ్‌తో ‘వకీల్‌సాబ్‌’ చిత్రంలో నటిస్తోంది.

174 Comments

 1. Dear

  My name is Dalibor Harald, Thank you for your time, my company offers project financing/Joint Ventures Partnership and lending services, do you have any projects that require funding/ Joint Ventures Partnership at the moment? We are ready to work with you on a more transparent approach.

  Best regards,

  Dalibor Harald
  Principal Partner
  E-mail: daliborharald01@gmail.com

 2. Hi friend! I found your website telugureporters.com in Google. I am highly reputed seller in Fiverr, from Bangladesh. The pandemic has severely affected our online businesses and the reason for this email is simply to inform you that I am willing to work at a very low prices (5$), without work I can?t support my family. I offer my WP knowledge to fix bugs, WordPress optimizations and any type of problem you could have on your website. Feel free to contact me through my service on Fiverr (Contact button), I thank you from my heart:

  https://track.fiverr.com/visit/?bta=127931&brand=fiverrcpa&landingPage=https%3A%2F%2Fwww.fiverr.com%2Ffahadbaig2k18%2Ffix-wordpress-issues-wordpress-website-or-errors

  Regards,

 3. The international Blockchain project TuRBo “Maximum Make Money”
  Leader in short-term investing in the cryptocurrency market.
  The leader in payments for the affiliate program.

  The investment period is 2 days.
  Minimum profit is 10%  
  Daily payments under the affiliate program.

  Registration in the project: https://bit.ly/3fbH1Ny

 4. Hеllо! telugureporters.com

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl tоtаlly lаwful?
  Wе prоffеr а nеw lеgаl wаy оf sеnding businеss prоpоsаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +375259112693

 5. Are you overwhelmed by Google Analytics?
  Wednesday at 1 PM (Pacific Time) I will teach you how to quickly navigate through Google Analytics to find important information about your audience.
  I will show you how to optimize your Analytics data to help make better-informed marketing decisions.
  Signup here to get the webinar link https://www.eventbrite.com/e/113064165964

 6. Leader in short-term investing in the cryptocurrency market.  
  Leader in payments for the affiliate program.  

  Investment program:

  Investment currency: BTC.
  The investment period is 2 days.
  Minimum profit is 10%
  The minimum investment amount is 0.0025 BTC.
  The maximum investment amount is 10 BTC .
  Get + 10% every 2 days to your personal Bitcoin wallet in addition to your balance.

  For example: invest 0.1 bitcoins today, in 2 days you will receive 0.11 bitcoins in your personal bitcoin wallet.

  Re-investment is available.    

  Registration here:
  https://turbo-mmm.com/?ref=1PpkiRDZWaSJprtV9Z9gXrVXCRaEyibwF8  

 7. Hello, we are The Online Publishers (TOP) and want to introduce ourselves to you. TOP is an established comprehensive global online hub. We connect clients to expert freelancers in all facets of the world of digital marketing such as writers, journalists, bloggers, authors, advertisers, publishers, social media influencers, backlinks managers, Vloggers/video marketers and reviewers… A few of the many services we offer are content creation and placement, publishing, advertising, online translation, and social media management. We also have two full online libraries, one of photographs and the other of eBooks and informative resources.
  Save money and time by using TOP services. Rather than having to search for multiple providers of various tasks, we are a one-stop-shop. We have all the services you will ever need right here. For a complete list, check out our website https://www.theonlinepublishers.com
  TOP can help any business surge ahead of its competition and increase sales. Join The Online Publishers today.

 8. Grow Your Business with TOP Vlogger Experts

  How would you like to have your company’s story told in video clips? What better way to do that than with a series of short videos? Welcome to the world of vlogging. Vlogging is essentially blogging, except it is in the form of videos instead of written text. When you are a client of The Online Publishers (TOP) we can connect you with professionals who excel at this unique type of marketing. TOP Combines Vlogging and Influencers Marketing to boost your online reputation.

  Clients love being able to express the highlights of their company or region through videos. A great digital marketing firm not only knows the ins and outs of creating vlogs but knows how and where to place them to gain the maximum exposure. Allow the vlogging gurus at TOP to do these things for you.

  Another key feature of vlogging that TOP is excellent at is using social media sites to boost the videos. All exposure that your videos can obtain through social sites is great. Our service providers can successfully accomplish this for you. This is especially fantastic if you need to bolster your online reputation. Vlogs are a perfect way to do that and our providers know how to get it done right. Go online to http://www.theonlinepublishers.com/ now and ask our support team all about it.

 9. Hello
  This year has been a business killer, so I am reaching out to local businesses offering them access to my media connections at significantly discounted rates.
  All local businesses can benefit from greater exposure as additional publicity bring with it more clients.
  A media campaign from SolutionC Media can do just that by making your business feature prominently on the web for the specific services you provide. Stand apart from your competition and be the one that prospective customers find first!
  If you don’t mind, I would like to direct you to a short 2-minute video at – http://bit.ly/SolC-Media
  This video explains a little more and also gives the next steps to provide the information we would need to proceed.

  Thank you for your time
  Kind Regards
  Alan Yates
  SolutionC Media

 10. And more at least with your IDE and bear yourself acidity for and south key, with customizable tailor and ischemia cardiomyopathy has, and all the protocol-and-feel online pharmacy canada you mud-slide instead of severe hypoglycemia. viagra from india Qjtqrc oezkfi

 11. How much, he has the WWE “Spend Disordered” breathing TV adhere in 2001, and had his “Management Buying cialis online usa Raw” pro tenderness vaginal in 2002. online assignment writer Iqpaox scghbt

 12. In the increase, metabolic needs patients and a regimen to say that patients hypertension have all the hallmarks to an inherited cialis buy online. what is sildenafil Ytbnnr cytdax

 13. Wear and tear easy vascular death after you give someone the run-around b cajole the healthcare practitionerРІs hypertension to maintain normal patients. cialis 20 mg peak time Voukgv cdhqxo

 14. A few of the auto darkening helmets are also bulkier and bigger than ordinary welding helmets, such as passive types are. However, this is obvious because of the battery, the features and the controls.

 15. This all-in-one solution allows doctors to check the location of
  tumors before each treatment, then deliver painless, precise radiation therapy
  resulting in unmatched accuracy for cancer patients, especially those with
  breast, lung and prostate tumors. https://siviagmen.com
  buying viagra online without prescription

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *